Brandweersamenwerking in West Twente rond - Radio 350

Brandweersamenwerking in West Twente rond

Geplaatst op: 30-11-2004 |

De samenwerking op het gebied van de brandweer tussen de gemeenten Rijssen-Holten, Hellendoorn en Wierden is rond. Na een lang en zorgvuldig voorbereidingsproces heeft de stuurgroep, die de samenwerking heeft voorbereid besloten de wervingscampagne voor een nieuwe gezamenlijke (cluster)commandant te starten. Binnenkort zal in de (vak)bladen de advertentie worden geplaatst waarin belangstellenden worden opgeroepen zich bij de stuurgroep te melden.
Al langer wordt er samengewerkt tussen de brandweerkorpsen van de drie gemeenten Begin 2003 werd besloten de mogelijkheden van verdergaande samenwerking te onderzoeken. Hiervoor werd een stuurgroep in het leven geroepen bestaande uit de burgemeesters en secretarissen van de drie gemeenten met ondersteuning van de regionale brandweer.
Het onderzoek gebeurde in een aantal fasen. De resultaten van de verschillende fasen zijn telkens teruggekoppeld naar en besproken met het betrokken brandweerpersoneel, de colleges van b en w en de gemeenteraden.
In de eerste fase ging het om de vraag of samenwerking tot voordelen zou kunnen leiden. Dat bleek inderdaad het geval te zijn. Door verdergaande samenwerking zijn er, zo kwam uit dit onderzoek naar voren, duidelijke voordelen te behalen op het vlak van zowel de doelmatigheid en kwaliteit als van de continuïteit.
Vervolgens is gekeken naar meer concrete zaken zoals de meest geeigende organisatievorm en wijze van ambtelijke en bestuurlijke aansturing. Hierbij zijn verschillende varianten bekeken. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de variant met een gezamenlijke clustercommandant, drie plaatse-lijk commandanten en een clusterbureau de beste is.
Dit is ook de variant waarvoor nu unaniem gekozen is. De clustercommandant is hierbij verantwoor-delijk voor de aansturing op hoofdlijnen van de drie korpsen en geeft ook direct leiding aan het clusterbureau. In dat clusterbureau komt een aantal specialisten te zitten, die zich vooral bezig zullen houden met het ontwikkelen en afstemmen van beleid en de advisering daarover. De drie plaatselijk commandanten zijn en blijven verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de lokale korpsen.
De clustercommandant en het clusterbureau zullen hun werkplek krijgen in Wierden en wel in een volgend jaar te realiseren nieuwe uitbouw van het gemeentehuis. Bij de laatste begrotingsvergadering heeft de gemeenteraad besloten daarvoor het nodige geld vrij te maken. De clustercommandant en het clusterbureau gaan formeel deel uitmaken van de ambtelijke organisatie van de gemeente Wierden. Van daaruit zal ook de ondersteuning op het gebied van o.a. financien, personeelszaken en communicatie worden verzorgd.
Op korte termijn zal de wervingsprocedure voor de nieuwe clustercommandant (zie bijgevoegde advertentie) worden gestart. Vervolgens zullen de plaatselijk commandanten worden aangesteld en successievelijk ook de medewerkers van het clusterbureau.

Binnen de drie gemeenten (samen ca. 100.000 inwoners) heeft de brandweer straks de beschikking over in totaal ca 25 beroepskrachten (van wie ca vijf in het clusterbureau) en meer dan 170 vrijwilligers. De bestuurlijke aansturing gebeurt door de drie burgemeesters, die op het gebied van de bedrijfsvoering worden ondersteund door de drie secretarissen. Het is de bedoeling hierbij telkens voor nog nader te bepalen perioden een burgemeester en een secretaris te laten fungeren als eerste aanspreekpunt.

Ga terug...