Miljoenen voor Twentse arbeidsmarkt - Radio 350
Nu op Radio 350
12:00 - 13:00 uur
Muzikaal het Weekend in
Playing
Straks
13:00 - 14:00 uur
Koster in het Weekend
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Miljoenen voor Twentse arbeidsmarkt

Geplaatst op: 17-11-2015 |

Twente kan beschikken over 14,5 miljoen euro om de Twentse arbeidsmarkt toekomstbestendiger te maken. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Twentse intersectorale mobiliteitsplan goedgekeurd dat is opgesteld en ingediend door WGV Zorg en Welzijn. Dat betekent dat de minister bereid is de financiële inzet van partijen uit de regio te verdubbelen. De ruim 7 miljoen euro die hij beschikbaar stelt, maakt het Twentse werkgevers mogelijk dit te ‘matchen’ met een evenredig bedrag om zo minimaal 1.300 mensen aan een (andere) baan te helpen.

Het is geld dat ze besteden om medewerkers geschikt te maken voor banen, of boventallige medewerkers te begeleiden naar ander werk. Doel is om tenminste 1.300 geslaagde ‘matches’ tot stand te brengen waarmee werkgevers kunnen voorzien in moeilijk vervulbare vacatures of om werkzoekenden via maatwerk te ondersteunen, begeleiden, scholen en bemiddelen naar werk. Dit vooral in beroepen waar een tekort is aan medewerkers. De Twente Board heeft zich, met de werkgeversvereniging van de sector zorg en welzijn als trekker, vol ingezet om met de verschillende partijen de subsidie op dit brede plan binnen te halen. De subsidietoezegging van Asscher betekent een belangrijke impuls voor de arbeidsmarktregio Twente.

Gerard Nederpelt, directeur van WGV Zorg en Welzijn: “Cruciaal in dit plan is vraagsturing. Dat wil zeggen dat de vacature leidend is en pas subsidie wordt vrijgemaakt voor een traject, als duidelijk is dat er aan het eind van dat traject ook een baan beschikbaar is. Het plan richt zich zowel op mensen die van werk-naar-werk begeleid kunnen worden in hetzelfde beroep, als op mensen die compleet moeten worden omgeschoold. Het biedt ook kansen voor mensen die al zonder werk zitten en vaak afhankelijk zijn van een uitkering. De helft van de scholings- en begeleidingskosten naar functies waaraan een tekort bestaat, kunnen uit dit plan gefinancierd worden. De andere helft moet van de bedrijven komen.” Het brede Twentse plan ondersteunt werkgevers in de match op lastig te vervullen vacatures. Bijvoorbeeld van bedrijven die moeten krimpen naar bedrijven in sectoren die juist groeien en de juiste mensen niet kunnen vinden, of daar waar het type functies verandert door onder andere technische ontwikkelingen. Het plan geeft ook extra mogelijkheden voor UWV, gemeenten en onderwijsinstellingen om respectievelijk mensen met een uitkering en schoolverlaters aan werk te helpen.

Breed scala activiteiten en maatregelen
Om vanuit de vraag van werkgevers mensen te kunnen begeleiden wordt ingezet op legio activiteiten en maatregelen. Zo moeten arbeidsmakelaars de vraag van bedrijven en instellingen helder krijgen en daar een passend arrangement voor gaan samen te stellen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het UWV en gemeenten die op het Werkplein Twente al samenwerken. Het plan voorziet ook in ruimte voor individuele trajectbegeleiding, die per kandidaat op maat kan worden aangeboden. Eventueel met ondersteunende instrumenten zoals competentiescans en beroepsoriёntatietesten. Verondersteld wordt dat in de meeste gevallen een scholingstraject noodzakelijk is. De scholing kan daarbij uiteenlopen van een kortdurende training tot een complete omscholing die langer dan een jaar duurt. Het plan voorziet in de mogelijkheid dat werklozen met een WW-uitkering zo’n opleiding met behoud van uitkering kunnen volgen. Voorwaarde is wel dat aansluitend een baangarantie is afgegeven. Ook het organiseren van ontmoetingen tussen werkgevers onderling en tussen werknemers en werkgevers behoort tot de activiteiten. Zowel in Twente, maar óók in Duitsland.

Over de grens
Bij het begeleiden van mensen naar (nieuwe) werkgevers wordt ook over de grens gekeken. Twente is al langer bezig om werkzoekenden aan de slag te krijgen in Duitsland. Daar is minder werkloosheid en zijn meer vacatures. Dit plan biedt bijvoorbeeld ruimte om een deel van de kosten van een diplomawaardering te betalen, terwijl ook een cursus Duits voor degenen die in Duitsland aan de slag gaan subsidiabel is. Ook het organiseren van banenmarkten, zoals die in Hengelo op 29 oktober jl. waar een aantal Duitse werkgevers hun vacatures presenteerden, past hierbinnen. Het bijzondere van dit Twentse plan is dan ook dat het niet alleen binnen de regio zelf breed gedragen wordt, maar dat ook een aantal Duitse samenwerkingspartners eraan deelnemen.

Uitvoering
De looptijd van het plan is 2 jaar. In de uitvoering wordt gebruik gemaakt van de kennis en activiteiten van de bestaande organisaties van de Twentse overheden, onderwijsinstellingen, werkgevers en werknemersorganisaties. Het zijn ook vele Twentse organisaties die zich financieel garant stellen hebben gesteld voor het plan: Regio Twente / Twentse gemeenten, provincie Overijssel, ROC van Twente en WGV Zorg en Welzijn namens de Twentse werkgevers.

Twente Board
Via het actieplan Twente Werkt! stimuleert en initieert de Twente Board oplossingen die moeten leiden tot banengroei vanuit een nauwe samenwerking tussen ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden. De investering via dit brede intersectorale mobiliteitsplan in de arbeidsmarktregio Twente is een belangrijke economische impuls voor de regio. Het draagt ook bij een betere verbinding tussen de onderkant en bovenkant van de arbeidsmarkt.

Ga terug...