Ledenvergadering Wildbeheereenheid 'West-Twente' op 20 maart - Radio 350

Ledenvergadering Wildbeheereenheid 'West-Twente' op 20 maart

Geplaatst op: 17-03-2017 |

Op maandag 20 maart 2017 houdt de Wildbeheereenheid "West-Twente" (WBE) haar Algemene Ledenvergadering in de zaal van De Tolplas Horeca aan de Hexelseweg 80 te Hoge Hexel. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Een uitnodiging hiervoor ontvingen alle ruim 200 bij de WBE aangesloten jachthouders, jagers èn begunstigers. Binnen het werkgebied van ruim 17.000 ha in de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden, houden zij zich onder meer bezig met het uitoefenen van de jacht, populatiebeheer en schadebestrijding.

Wetswijziging.
Met ingang van 1 januari 2017 is de nieuwe Wet Natuurbescherming in werking getreden. Deze wet heeft de Flora en faunawet uit 1998 vervangen. De WBE, de leden en het bestuur, heeft zich volledig voorbereid op de nieuwe ontwikkelingen. Ontwikkelingen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van jacht, beheer en schadebestrijding door jagers, maar ook voor de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de WBE als organisatie. Wildbeheereenheden hebben nu een belangrijke sturende en controlerende taak door deze wet.

Statutenwijziging.
De inhoud en strekking van deze wet dat maakt het nodig, dat er een wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement komt. De oude statuten bij de oprichting van de WBE zijn destijds opgesteld onder de werking van de oude Jachtwet. Het spreekt van zich, dat de WBE graag tijdig op de nieuwste ontwikkelingen wil inspelen. Daarom is de afgelopen maanden door het bestuur gewerkt aan het opstellen van nieuwe statuten en een vernieuwd huishoudelijk reglement. Deze zijn al ter kennisgeving aan alle aangesloten personen doorgegeven en zullen op de vergadering besproken worden en ter stemming ingebracht worden.

Erkenning met verantwoordelijkheden.
In de nieuwe Wet Natuurbescherming wordt de actieve rol van de jager als beheerder en schadebestrijder, maar ook als jager, vastgelegd. De WBE’s krijgen een rol in het kunnen en mogen sturen van het faunabeheer in de regio. Voor alle betrokkenen een grote verantwoordelijkheid, die gepaard gaat met de erkenning van de waarde van de rol van de jager. De inspanningen van jagers en wildbeheereenheden de afgelopen jaren, zijn beloond door de politiek en vastgelegd in de nieuwe wet.

De wet stelt eisen aan jagers wat betreft kunde en vaardigheid, maar ook ten aanzien van houding en gedrag. Jagers krijgen een grote verantwoordelijkheid door het mogen uitvoeren van populatiebeheer en jacht en zullen hun werk moeten onderbouwen door cijfermateriaal. Jagers moeten zowel waarnemingen in het veld, resultaten van tellingen, als de resultaten van eventueel afschot en vangsten digitaal registreren in een beschermde omgeving. Er is geen sprake meer van een vrijblijvendheid maar van bindende regels. Alle jagers moeten dan ook lid zijn van een WBE om te mogen jagen. Alle informatie komt ter beschikking van de WBE en de provinciale Faunabeheereenheid, welke de provincie adviseert over beheerzaken. Tijdens de vergadering zullen de leden door de WBE indringend gewezen worden op de nieuwste verplichtingen die gepaard gaan met het voorrecht om beheer en jacht te mogen uitvoeren. Leden van belangenorganisaties zoals de Koninklijke Jagersvereniging (KJV – www.jagersvereniging), de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG – www.nojg.nl) hebben de afgelopen maanden hiervan al kennis kunnen nemen. Gevolg van de nieuwe wetgeving waarbij de belangrijke rol van de jager erkend wordt, waarover jagend Nederlands verheugd is, is ook een verdere intensivering en een zekere professionalisering van de WBE als organisatie.

Activiteiten.
Tijdens de ledenvergadering wordt onder meer ook uitgebreid aandacht geschonken aan het reewildbeheer zoals dit volgens het Faunabeheerplan van de provincie wordt uitgevoerd. Bestuurslid en voorzitter van de reewildcommissie G. Velten, zal hierover een presentatie verzorgen. Ook worden de aanwezigen bijgepraat door bestuurslid E. Dijk over het patrijzenproject van de Stichting Patrijs van West-Twente welke mede door de leden van de WBE wordt ondersteunt.

Bestuursverkiezingen.
De huidige bestuursleden, J. Flim uit Rijssen (voorzitter) en G. Vermaat uit Hellendoorn (penningmeester), zijn aftredend en hebben zich herkiesbaar gesteld.
Gezien de belangrijkheid van de agendapunten wordt een grote opkomst verwacht.

Ga terug...