Bestrijding van wateroverlast - Radio 350

Bestrijding van wateroverlast

Geplaatst op: 06-02-2005 |

Een zo klein mogelijk risico voor wateroverlast. Dat is het uitgangspunt van het college om de wateroverlast zo veel als mogelijk, te reduceren. Wat de financiële consequenties zijn voor de gemeente en de inwoners, wordt nu onderzocht.

In 2002 en 2003 hebben heftige regenbuien voor veel wateroverlast in de gemeente gezorgd. De raad heeft hiervoor vervolgens een “plan van aanpak wateroverlast kern Rijssen” vastgesteld waarvan de uitvoering op korte en middellange termijn de problemen moet oplossen.
Besloten is voor de middellange termijnprojecten een aanvullend onderzoek in te stellen zodat op basis van rekenmodellen de effecten van de maatregelen bepaald kunnen worden.

Dit onderzoek is nu uitgevoerd.
Daarbij zijn 3 varianten mogelijk:
a. de nulvariant. Deze variant komt grotendeels overeen met de maatregelen uit het in 2000 vastgestelde BasisRioleringPlan en Gemeentelijk RioleringsPlan
b. Variant Plan van aanpak. Komt overeen met de maatregelen genoemd in het “Plan van aanpak wateroverlast kern Rijssen”.
c. Variant zuidrand. Dit is de meest vergaande variant en heeft daardoor ook het meeste effect op de bestrijding van de wateroverlast.

Het college heeft nu over dit advies gesproken en geeft voorzover nu inzichtelijk is, de voorkeur aan de meest vergaande variant: variant zuidrand. Voordat er echter een besluit over wordt genomen wil zij eerst weten welke financiële effecten dit heeft in relatie tot de beheerkosten.

In totaal kost variant zuidrand 21 miljoen euro. Dit is inclusief de kosten voor de wettelijk verplichte maatregelen (basisinspanning). Het rijk draagt in het kader van de “Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding wateroverlast” voor de variant zuidrand maximaal 2,66 mln euro bij. Het waterschap Regge en Dinkel draagt voor variant zuidrand 1,7mln bij in de bestrijding van de wateroverlast.
De verwachting is dat hierdoor, over enkele jaren, de bijdrage van de inwoners aan de gemeentelijke belastingen (rioolheffing) met uiteindelijk maximaal 10 euro per gezin zal stijgen.

Ga terug...