Groen licht voor integraal veiligheidsbeleid - Radio 350

Groen licht voor integraal veiligheidsbeleid

Geplaatst op: 26-02-2005 |

Het college stelt vandaag naar verwachting het uitvoeringsprogramma Zicht en grip op Integrale veiligheid vast. De raad heeft de richtlijnen hiervoor vastgesteld in een kadernota. Voor de inwoners betekent dit op langere termijn wel veranderingen. Toezicht op straat vergroten, beperken van de overlast op straat, enquête bedrijfsleven over veiligheidsbeleving, dit is een aantal zaken die in het uitvoeringsprogramma staat aangegeven en die al vooruitlopend op de bestuurlijke vaststelling, wordt aangepast.

Het uitvoeringsprogramma ‘zicht en grip op integrale veiligheid’ gaat van start. ‘Echter, aldus burgemeester Koelewijn, een aantal zaken kon niet wachten, we houden van een pragmatische aanpak. Wanneer we problemen zien, lossen we die graag op en wachten we niet op een nota.’ Daarom zijn er al de nodige maatregelen genomen bijvoorbeeld ter bevordering van de rust en de veiligheid in het centrum van Rijssen, en het wijkgericht werken van de politie. Wijkagenten samen met jeugdagenten zijn de ogen en oren van de politie in hun gebied. Met het jongerenwerk en andere betrokkenen wordt bezien hoe overlast door jongeren in het centrum beter aangepakt kan worden. Samen met ondermeer ondernemers en bewoners in het centrum wordt besproken hoe deze overlast beperkt wordt. Ook dit traject is in 2004 in gang gezet.

Burgemeester Koelewijn noem de samenwerking tussen de politie en de scholen ‘uniek. Iedere school, zowel basis- als voortgezet onderwijs, heeft een eigen agent. Deze bezoekt iedere school twee keer per maand en praten dan met leerlingen, wat gebeurt er in het weekend, bevindingen van scholieren etc. Met docenten en schoolbestuur praat de politie over eventuele veiligheidsproblemen waar men op school tegen aanloopt. Op deze manier denken ook de jongeren en scholen actief mee over de wijze hoe onze gemeente zo veilig mogelijk gemaakt kan worden.’

Na gesprekken met vertegenwoordigers van de Holtense Industrie Groep en de Kring Werkgevers Rijssen is besloten op de bedrijventerreinen de Mors, de Haar en Vletgaarsmaten een veiligheidsonderzoek uit te voeren. Vorige week hebben ruim 300 bedrijven een enquête ontvangen over hun beleving van veiligheid op de bedrijventerreinen. De bedrijven zijn bij de omgevingsenquête van 2003 niet gevraagd naar hun mening, deze richtte zich alleen op inwoners.

Kerntaak overheid
De zorg voor veiligheid is een kerntaak van de overheid. Burgers hebben recht op een veilige leefomgeving. De centrale gedachte is dat veiligheidsproblemen behalve door de inzet van de politie, de brandweer en justitie vooral integraal en onder bestuurlijke regie moeten worden aangepakt. De zorg voor veiligheid heeft erin geresulteerd dat het college in het programma 2001-2006 een hoge prioriteit geeft aan veiligheid.

Achtergrond omgevingsonderzoek
Voor een effectief (integraal)veiligheidsbeleid cq veiligheidsplan is begin 2003 een grootschalig veiligheidsonderzoek gehouden om inzicht te krijgen in de omvang van inbreuken op de openbare orde en veiligheid en de gevoelens van onveiligheid onder de inwoners van onze gemeente. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in mei 2003 gepresenteerd. Verder heeft de gemeente in de tweede helft van 2003 haar eigen beleid en die van politie en brandweer op het gebied van (integrale)veiligheid onder de loep genomen.

Wat is de Kadernota ‘Zicht en grip op veiligheid’
Op basis van deze twee onderzoeken heeft de gemeente, samen met het bureau Companen BV uit Arnhem en andere betrokken partijen, begin 2004 intensief samengewerkt voor de ontwikkeling van bouwstenen en kaders voor integraal veiligheidsbeleid. In de kadernota “Zicht en grip op integrale veiligheid” zijn de uitkomsten daarvan in 2004 gepresenteerd. De bedoeling is deze kadernota in de raadsvergadering van maart definitief vast te stellen.

Wat is het Uitvoeringsprogramma ‘Zicht en grip op veiligheid’
Het vaststellen van integraal veiligheidsbeleid zou echter een beperkte betekenis hebben als niet de doorwerking van deze kadernota in de gemeentelijke praktijk is gewaarborgd. Daarom is besloten de kadernota ‘Zicht en grip op veiligheid’ te laten vergezellen van een uitvoeringsprogramma waarmee de implementatie van het veiligheidsbeleid door het college op gestructureerde en praktische wijze is geprogrammeerd. Op basis van dit “spoorboekje” wordt de voortgang van de uitvoering bewaakt.

Ga terug...