Tarieven dalen, maar Zalmsnip verdwijnt - Radio 350

Tarieven dalen, maar Zalmsnip verdwijnt

Geplaatst op: 26-02-2005 |

De hertaxatie van onroerende zaken in de gemeente is nagenoeg voltooid: de WOZ waarde van woningen is gemiddeld met 48% gestegen. De gemeente heeft besloten de lasten voor inwoners zoveel mogelijk te verlichten en verlaagt daarom het tarief van de onroerende zaakbelastingen (OZB). Daar staat echter tegenover dat het Rijk de Zalmsnip afschaft, waardoor ieder huishouden te maken krijgt met een lastenverzwaring van in ieder geval €45,38.

De gemeenteraad heeft eerder besloten dat de opbrengst van de OZB in 2005 met 4% stijgt. Echter, doordat de waarde van de woningen (WOZ waarde) gemiddeld met méér dan 4% is gestegen, is besloten de OZB tarieven ten opzichte van vorig jaar procentueel te verlagen. Dat voorkomt dat inwoners van Rijssen-Holten door de extreme waardestijging veel meer moeten betalen. Wel kan het zijn dat inwoners door een bovengemiddelde waardestijging meer OZB betalen. Daar staat tegenover dat er minder OZB is verschuldigd wanneer de waardeontwikkeling lager uitvalt dan gemiddeld.

Toch zal het totaalbedrag van de gemeentelijke belastingen 2005 hoger zijn dan in 2004. Dit wordt mede veroorzaakt doordat het kabinet heeft besloten de lokale lastenverlichting van maximaal € 45,38 per 2005 af te schaffen, de zogenaamde Zalmsnip. De gemeente Rijssen-Holten heeft dit bedrag ieder jaar op de aanslag gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing) in mindering gebracht. Nu deze tegemoetkoming van het Rijk vervalt betekent dit voor ieder huishouden een lastenverzwaring. Deze afschaffing is een rijksmaatregel.

In 2003 is de gemeente begonnen met het opnieuw taxeren van alle onroerende zaken in Rijssen-Holten. Het gaat hierbij om de waarde van woningen, bedrijfspanden en grond. Aan de hand van deze taxatie wordt de WOZ-waarde vastgesteld, belangrijk voor de onroerende zaakbelasting (OZB), het eigenwoningforfait inkomstenbelasting en de waterschapsbelasting omslag gebouwen. Deze herwaardering is bijna voltooid en de meeste inwoners ontvangen begin maart een aanslag onroerende zaakbelastingen. Op deze aanslag wordt ook de nieuwe WOZ waarde vermeld. In tegenstelling tot andere jaren ontvangen zij dus geen afzonderlijke WOZ beschikking meer.

In de wet staat dat de gemeente een vaste waardepeildatum voor de WOZ waarde moet aanhouden. Voor de periode 2005 en 2006 is de peildatum 1 januari 2003. Daarbij moet de gemeente rekening houden met bijvoorbeeld nieuwbouw, een verbouwing of sloop die tussen de peildatum en 1 januari 2005 heeft plaatsgevonden. De vorige peildatum was 1 januari 1999 en gold voor het tijdvak 2001 tot en met 2004. Het is de bedoeling dat vanaf 2007 de WOZ waarde jaarlijks wordt vastgesteld.

Ga terug...