Bedrijventerrein tussen Enter en Rijssen - Radio 350

Bedrijventerrein tussen Enter en Rijssen

Geplaatst op: 26-02-2005 |

De gemeenten Rijssen-Holten en Wierden gaan een gemeenschappelijk bedrijventerrein ontwikkelen tussen de kernen Enter en Rijssen. De omvang van het nieuwe bedrijventerrein is ongeveer 30 hectare. Binnen beide gemeenten is dringend behoefte aan uitbreiding van bedrijventerreinen.

Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft aangegeven in principe akkoord te gaan met het gemeenschappelijke bedrijventerrein, waarbij het wateraspect voldoende aandacht moet krijgen. Beide gemeenten starten binnenkort gezamenlijk met het opstellen van een structuurplan voor het gebied. Hierbij wordt zowel het bedrijventerrein als de waterberging en de natuurontwikkeling verder uitgewerkt. Ook het waterschap Regge en Dinkel wordt bij het opstellen van het structuurplan steeds betrokken.

Het bedrijventerrein komt te liggen direct ten westen van de kern Enter en wordt begrensd door de provinciale weg. Aan de andere zijde van de provinciale weg wordt extra wateropvang en waterberging gerealiseerd door de Elsgraven te verleggen, de bedding te verbreden en hier langs overstromingsgebieden te maken. Door het vergroten van de opvang van water wordt wateroverlast voorkomen. Ook wanneer er bijvoorbeeld door klimaatsveranderingen meer neerslag is, moet de opvangcapaciteit gewaarborgd zijn. Het water wordt zo lang mogelijk in het gebied zelf opgevangen, zodat er in lagere gebieden geen problemen ontstaan.
Langs de oevers van de verlegde Elsgraven kan natuurontwikkeling plaatsvinden, waarbij gedacht wordt aan extensief beheerd grasland van de overstromingsgebieden.
Hoe het verleggen van de Elsgraven er uit gaat zien, is onderwerp van nadere studie bij de uitwerking van het structuurplan.

Het terrein biedt ruimte aan lokale en startende bedrijven uit beide kernen: Enter en Rijssen. De locatie is relatief klein en is daarom niet geschikt voor grote ruimtevragende bedrijven of bedrijven die uitsluitend gericht zijn op transport en distributie. Hoeveel bedrijven er zich kunnen vestigen, is op dit moment niet bekend. Na het opstellen van het structuurplan wordt een inrichtingsplan gemaakt. In dat stadium wordt duidelijk hoeveel bedrijven er zich kunnen vestigen.

Voor het betreffende gebied is inmiddels de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing. Dat wil zeggen dat de grond in het gebied bij verkoop eerst aan de gemeenten moet worden aangeboden. Enkele eigenaren hebben hiervan inmiddels gebruik gemaakt.

De behoefte aan een bedrijventerrein bij de kern Rijssen is zeer groot. Plaagslagen is nagenoeg uitgegeven. De provincie heeft in het streekplan aangegeven dat de kern Rijssen nadat het terrein Plaagslagen is uitgegeven, op de oostzijde is aangewezen.
In het streekplan staat bij Enter aangegeven, dat de kern Enter voor uitbreiding van haar bedrijventerrein op de westzijde is aangewezen. Ook in het bedrijvigheidsplan van Wierden staat de behoefte aan bedrijvigheid in Enter duidelijk aangegeven. De behoefte aan een bedrijventerrein is groot. Na Baanakkers zal dat gebied voor bedrijvigheid worden benut.
Beide kernen liggen dicht bij elkaar. Dat heeft er toe geleid dat beide gemeenten hebben besloten te kijken of het ontwikkelen van een gemeenschappelijk bedrijventerrein tot de mogelijkheid behoort. Daarbij wordt over de gemeentegrenzen heen gekeken. Het is daarom een uniek project.

In 2005 wordt een structuurplan voor het gebied uitgewerkt. In 2006 wordt vervolgens begonnen met het opstellen van een bestemmingsplan. Met de bijbehorende ter inzage legging en procedures kan het bedrijventerrein in circa 2008 in gebruik worden genomen.

Ga terug...