Wmo-benchmarks 2007 en 2008 - Radio 350

Wmo-benchmarks 2007 en 2008

Geplaatst op: 09-04-2009 |

Resultaten Rijssen-Holten goed

In 2007 heeft de gemeente meegewerkt aan de basisbenchmark Wmo en de benchmark algemene en individuele voorzieningen. Landelijk namen 200 gemeenten deel aan de basisbenchmark en 95 aan de benchmark algemene individuele voorzieningen. De basisbenchmark geeft inzicht in de prestaties van de gemeente over alle prestatievelden van de Wmo heen.

De benchmark individuele voorzieningen richt zich specifiek op (individuele) voorzieningen (compensatiebeginsel). Beide benchmarks geven daarmee een goed beeld van de landelijke situatie Wmo. Ook in 2008 heeft Rijssen-Holten met beide benchmarks meegedaan.

In vergelijking met het landelijke beeld dat uit twee jaar benchmark naar voren komt scoort Rijssen-Holten goed.

Algemene conclusies op basis van twee jaar basisbenchmark Wmo Rijssen-Holten presteert op verreweg het merendeel van de onderdelen op of (ruim) boven het gemiddelde. Op sommige onderdelen scoren we lager, maar in geen enkel geval mag daaruit ook daadwerkelijk geconcludeerd worden dat Rijssen-Holten op die terreinen ‘achterblijft’.

In 2009 vindt de evaluatie van de Wmo-adviesraad plaats. Dat wordt gekoppeld aan de uitkomsten van het onderdeel beleidsparticipatie. Daarbij spelen keuzes over een mogelijk andere opzet van een Wmo-adviesraad en de mogelijkheden om burgers te betrekken bij de Wmo een rol. Doel is dat burgers en doelgroepen op een goede manier betrokken worden bij het te voeren Wmo-beleid in zijn algemeenheid.

Conclusie individuele en algemene voorzieningen 2007 en 2008 Alleen de uitgaven voor woonvoorzieningen zijn in 2007 in de gemeente Rijssen-Holten hoger dan gemiddeld. Bij alle andere uitgaven en aantallen ‘scoort’ Rijssen-Holten rond of onder het gemiddelde.
Mogelijke oorzaak hiervan kan zijn dat het percentage ouderen (ouder dan 65 jaar) in Rijssen-Holten (14,8%) lager is dan het benchmarkgemiddelde (15,7%). Ook het percentage huishoudens met een laag inkomen (5,7%) is in Rijssen-Holten lager dan het benchmarkgemiddelde (7,0%) (percentages uit benchmark 2008).

Deze cijfers zijn een vergelijking met andere gemeenten. Om te kunnen beoordelen of Wmo-cliënten tevreden zijn en doelstellingen worden gehaald, is er in het voorjaar 2009 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek worden binnenkort bekendgemaakt.Ga terug...