Tevredenheid cliënten Wmo 2008 - Radio 350

Tevredenheid cliënten Wmo 2008

Geplaatst op: 30-06-2009 |

Inwoners tevreden zijn over de gemeentelijke dienstverlening Wmo

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) heeft als doel iedereen mee te laten doen aan de maatschappij. De ondersteuning verschilt van persoon tot persoon. Een van de groepen waarop de Wmo zich richt zijn mensen die een voorziening of hulp bij het huishouden nodig hebben vanwege een (lichamelijke) beperking. In het rapport 'Tevredenheid cliënten Wmo over 2008' wordt de tevredenheid van onze inwoners gevraagd in verband met een beperking. Door dit onderzoek voldoet de gemeente aan haar wettelijke verplichting. Het rapport is als bijlage toegevoegd. (Let op: de bijlage is alleen toegevoegd op de website van de gemeente)

Uit alle aanvragen uit 2008 is een steekproef getrokken. Aan deze groep inwoners is een reeks vragen voorgelegd over de toegang tot ondersteuning, de hulp bij het huishouden, voorzieningen en participatie.

Toegang tot de ondersteuning
Respondenten in onze gemeente geven gemiddeld een 7,5 voor de aanvraagprocedure. Wat betreft de toegang tot ondersteuning zijn cliënten het meest tevreden over de 'behandeling bij aanvraag' (94%). Minder tevreden is men over de 'wijze van indicatiestelling' (84%).

Hulp bij het huishouden
Cliënten uit onze gemeente geven gemiddeld een 8,3 voor de hulp bij het huishouden. Dit is hoger dan het gemiddelde in de referentiegroep (7,9). Over de keuzemogelijkheden tussen aanbieders is 92% tevreden. Wat betreft de organisatie van de hulp bij het huishouden is men het meest tevreden over 'planning van de hulp' (98%). Minder tevreden is men over 'vervanging bij afwezigheid' (82%).

Voorzieningen
Het gemiddelde rapportcijfer voor voorzieningen (zoals rolstoelen, scootmobielen en woonvoorzieningen) is in onze gemeente een 7,5. Binnen de referentiegroep geeft men gemiddeld een 7,4. Het meest tevreden is men over de 'rolstoel' (98%). Het minst tevreden is men over de 'verhuiskostenvergoeding' (56%). Het rapportcijfer voor het collectief vervoer binnen onze de gemeente bedraagt 6,9 en in de referentiegroep 6,7.

Wmo-raad
In totaal gaf 33% van de cliënten aan wel eens van de Wmo-raad (of vergelijkbaar) te hebben gehoord. Dit is minder dan de referentiegroep (35%). Van de respondenten die bekend zijn met de Wmo-raad is 87% tevreden over de mate waarin de raad opkomt voor het belang van de cliënten.

Resultaten
Voor de meeste cliënten voldoet de ondersteuning aan de verwachtingen (97%). Ook zijn cliënten positief over de mate waarin ondersteuning helpt bij het zelfstandig wonen en meedoen aan de maatschappij (95%). Voor een deel is dat echter nauwelijks of het geheel niet het geval (5%).

Uit de bovengenoemde resultaten blijkt dat de inwoners tevreden zijn over de gemeentelijke dienstverlening in het kader van de Wmo. In veel gevallen scoort de gemeente Rijssen-Holten beter dan de referentiegroep. De gemeente streeft er naar de kwaliteit van de Wmo-dienstverlening te handhaven en daar waar mogelijk te verbeteren.

Ga terug...