Ondertekening convenant reguliere crisisopvang in de geestelijke gezondheidszorg - Radio 350
Nu op Radio 350
20:00 - 21:00 uur
Muzikaal het Weekend in
Playing
Straks
21:00 - 23:00 uur
Zapped
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Ondertekening convenant reguliere crisisopvang in de geestelijke gezondheidszorg

Geplaatst op: 17-12-2009 |

Zorg- en Veiligheidspartners maken afspraken ter verbetering van de crisisopvang van psychiatrische patiënten

Donderdag 17 december ondertekenen diverse partijen op gebied van zorg en veiligheid, waaronder politie, GGZ-instellingen, GGD en ambulancedienst het convenant reguliere crisisopvang in de geestelijke gezondheidszorg. In het convenant staan afspraken die de samenwerking op het terrein van de crisisopvang van psychiatrische patiënten verbeteren. Concreet gaat het om afspraken rondom patiënten die naar een instelling moeten of in een instelling verblijven. De ondertekening vindt om 16.30 uur plaats in het gemeentehuis in Rijssen.

Snijvlak Zorg en Veiligheid
Er zijn een aantal situaties op het snijvlak van Zorg en Veiligheid waarin zorginstellingen, ambulancezorg, politie en andere ketenpartners samenwerken in de regionale crisisopvang in de Geestelijke Gezondheidszorg. In de praktijk blijkt dat er een aantal punten zijn die verbeterd kunnen worden. Het gaat dan vooral om duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden en regie. Met het ondertekenen van het convenant wordt hierin voorzien, met als einddoel een kwaliteitsslag in de uitvoering.

Info Desk opsporing BOPZ-gestelden
In overleg met alle regionale partners heeft de Politie Twente een Infodesk in het kader van de ‘opsporing BOPZ-gestelden’ opgezet. BOPZ staat voor Bijzondere Opnemingen Psychiatrisch Ziekenhuizen. Monitoring is een onderdeel van deze desk. Alle meldingen van ongeoorloofde afwezigheid en verzoeken tot signalering worden via dit loket behandeld.

Psychiatrische patiënten in het strafrecht
Psychiatrische patiënten in het strafrecht is geen eenvoudig thema. Wel een thema dat steeds vaker de aandacht vraagt. Raakvlakken met veel andere terreinen, waaronder Gehandicaptenzorg, OGGz (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, is gemeentelijke verantwoordelijkheid/Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Helder is dat de werkwijze niet terug te brengen is tot een eenvoudig stroomschema. Het betreft maatwerk. Leren van ervaringen heeft hier ook toegevoegde waarde, daarom wordt op dit terrein geadviseerd een casusoverleg in te voeren.

Vervoersafspraken
Al in 2007 zijn er afspraken gemaakt rondom vervoer van psychiatrische patiënten. Deze afspraken worden in het huidige convenant opnieuw bekrachtigd. De wetgeving geeft niet altijd een duidelijk antwoord op vragen rondom vervoer. In Twente zijn hiertoe afspraken gemaakt zodat rollen en regie duidelijk zijn. Daarnaast is een periodiek overleg ingesteld.

In bewaring stelling
Een specifiek onderdeel van de samenwerking spitst zich toe op de uitvoering van de In Bewaring Stelling (IBS), een onderdeel van de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrisch ziekenhuizen. Deze Wet biedt de burgemeester de bevoegdheid ‘een persoon met een psychische stoornis in bewaring te stellen indien die stoornis deze persoon gevaar doet veroorzaken’. De uitvoering wordt (in de wet) opgedragen aan de politie, die wordt bijgestaan door ‘personen met kennis van zorg voor personen die gestoord zijn in hun geestesvermogens’.

Werken aan Twentse afspraken
Met het convenant wordt een lang lopend traject afgerond dat heeft geleid tot verbeterde samenwerking tussen zorg en veiligheidspartners. Op initiatief van de GGZ-instellingen in de regio Twente zijn in 2005 stappen gezet om te komen tot een convenant 'vervoer van psychiatrische patiënten in crisissituaties' met medewerking van de Politie Twente en Ambulancedienst Oost. Het proces verliep moeizaam. Naar aanleiding van de door het Regionaal College vastgestelde nota ‘Balans in veiligheid, Veiligheid in Balans’ zijn er in 2005 en 2006 door de Politie Twente regionale bijeenkomsten georganiseerd. Vanaf eind 2006 is onder zijn leiding en met beleidsondersteuning van de GGD Regio Twente, zowel op bestuurlijk, als op beleidsniveau een overlegtraject gestart (‘doorstart’) met als doel te komen tot Twentse afstemming en afspraken om de knelpunten rond mensen met psychiatrische problemen, in het bijzonder in acute situaties, op te lossen.

Ga terug...