Begroting 2011 sluitend, forse kortingen voor komende jaren - Radio 350

Begroting 2011 sluitend, forse kortingen voor komende jaren

Geplaatst op: 01-09-2010 |

Het college legt de concept begroting 2011 aan de gemeenteraad op 12 november 2010 voor. Deze begroting is sluitend. Rekening wordt gehouden met forse kortingen op het gemeentefonds, waardoor een extra bezuiniging van ca. 3 miljoen euro te wachten staat. Voor inwoners betekenen de bezuinigingen dat de ozb voor een gemiddeld huis met 4 euro wordt verhoogd, maar daar staat tegenover dat de afvalstoffenheffing wordt verlaagd.

Bezuinigingen
De gemeenteraad heeft op 13 november 2009 besloten dat er voor een bedrag van € 1,5 miljoen moet worden bezuinigd. Inmiddels is daarvan 80% gerealiseerd.

Voor de jaren 2012-2015 houdt de gemeente rekening met forse kortingen op het gemeentefonds. Hoewel definitieve besluitvorming in Den Haag nog op zich laat wachten houdt de gemeente rekening met een korting van 10%. Voor Rijssen-Holten is dit 3 miljoen euro (€ 3.000.000),

Een deel van deze te verwachten bezuiniging is al in de langjarige financiële plannen verwerkt. Van de 3 miljoen resteert nog een opdracht € 2,65 miljoen die naar verwachting in de periode van 2012 – 2015 gerealiseerd moet worden.
Op basis van het gemeentelijk beleidsakkoord is een eerste richtinggevende aanzet gegeven voor een verdeling van deze opdracht over de verschillende programma’s.

Weinig ruimte voor nieuw beleid
Gezien de financiële positie is de gemeente terughoudend met nieuw beleid. Er zijn ten opzichte van de meerjarenbegroting van vorig jaar geen nieuwe wensen opgenomen. Budgetten zijn alleen aangepast om aan de wettelijke plichten te blijven voldoen en voor zaken die onuitstelbaar en/of onvermijdbaar zijn.

Aanvullen algemene reserve
Vanuit de incidenteel beschikbare middelen wordt voorgesteld gefaseerd € 1,5 miljoen tot te voegen aan de algemene reserve. Hiermee wordt het weerstandsvermogen van de gemeente aangevuld. Dit is nodig voor het opvangen van eventuele tegenvallers

Belastingen en retributies
De ozb wordt in 2011 met 2,5% verhoogd. Voor een eigenaar van een woning met een (gemiddelde) waarde van € 240.000 betekent dit een stijging van € 4,00.
De afvalstoffenheffing wordt voor eenpersoonshuishoudens verlaagd met € 8,00 en voor meerpersoonshuishoudens met € 10,00. Omdat de afgelopen jaren is meer is ontvangen dan is uitgegeven op de taak afvalverwerking krijgen de eenpersoonshuishoudens in 2011 een eenmalige korting van € 30,00. Voor meerpersoonshuishoudens bedraagt deze korting € 40,00.
De rioolheffing wordt conform de meerjarige afspraken uit de het rioleringsplan met € 10,00 verhoogd.

De tariefverhoging voor een meerpersoonshuishouden die eigenaar is van een gemiddelde eigen woning stijgt met € 4,00. Als rekening wordt gehouden met de eenmalige korting voor de afvalinzameling dan valt de rekening in 2011 € 36,00 lager uit dan in 2010.

Bij de hondenbelasting wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de kosten van controle en onderhoud hondentoiletten worden gedekt uit de belastingtarieven. Hiervoor moeten de tarieven voor de eerste en volgende honden met € 1,70 respectievelijk € 3,80 worden verhoogd tot € 44,00 respectievelijk € 66,00.

De begrafenisrechten worden conform meerjarige afspraak in 2011 met 5% verhoogd.

De exacte cijfers kunt u vinden op de website van de Gemeente Rijssen-Holten

Ga terug...