Grote bezwaren tegen meer goederenvervoer over spoor - Radio 350

Grote bezwaren tegen meer goederenvervoer over spoor

Geplaatst op: 06-09-2010 |

Regio Twente maakt zich namens de 14 aangesloten gemeenten ernstige zorgen over de gevolgen van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). In dit programma van de Rijksoverheid is vastgelegd hoe het personen- en goederenvervoer in Nederland zich de komende decennia moet ontwikkelen. Over het spoor in het Oosten van het land moet meer goederenvervoer gaan plaatsvinden. Door het PHS neemt het goederenvervoer op de Twentelijn, de spoorverbinding Deventer-Almelo-Hengelo-Oldenzaal, toe van 12 goederen-treinen per etmaal in 2007 tot 80 in 2020. Dit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid in de steden en dorpen langs de Twentelijn. De overlast door geluid en trillingen zal sterk toenemen. Daarnaast komt ook de veiligheid langs het spoor onder druk te staan door de toename van goederenvervoer. Een dergelijk intensief goederenvervoer over een 19e eeuws netwerk past niet in deze tijd. Regio Twente pleit voor een duurzame oplossing, analoog aan de Betuweroute.

Het toegenomen goederenvervoer heeft ook gevolgen voor het personenvervoer over het spoor in Twente. “Meer goederenvervoer maakt de door Regio Twente gewenste groei van regionaal personenvervoer onmogelijk. Er is dan minder ruimte voor personentreinen op het spoor”, aldus Theo Schouten, portefeuillehouder mobiliteit van Regio Twente. “Terwijl meer personenvervoer over het spoor, in combinatie met ander vervoersvormen, juist belangrijk is voor de bereikbaarheid van de Twentse steden en kernen.Conform eerder bestuurlijke afspraken moet ruimte vrijgehouden worden voor de benodigde groei van het regionaal en grensoverschrijdend personenvervoer per trein. Dit moet prioriteit krijgen boven goederenvervoertreinen. Een ander punt is dat er meer barrières ontstaan. Spoorwegovergangen zijn veel vaker dicht waardoor de bereikbaarheid voor het verkeer, bussen en hulpdiensten achteruit gaat”

Alternatieven onderzoeken
Het PHS is ontwikkeld om de groei van het goederenvervoer door de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte en de toename van het personenvervoer in de Randstad te kunnen opvangen. De rekening wordt eenzijdig bij Oost-Nederland waaronder Twente gelegd.
Regio Twente vraagt aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat om op korte termijn een tracéverkenning uit te voeren naar een optimale goederenlijn door Oost-Nederland naar Noord-Duitsland/Oost-Europa. Hierbij zou opnieuw gekeken moeten worden naar de alternatieven die destijds zijn onderzocht in het kader van de noordelijke aftakking van de Betuweroute (Noordtak). Verder moet de volledige Betuweroute beter benut worden en moet samen Duitsland geïnvesteerd worden in een Europees goederennetwerk. Het budget van € 50 mln dat landelijk is vastgesteld om de trillingshinder op te vangen is ontoereikend. Op 8 september zal de Regio Twente inspreken op een Rondetafelgesprek van de Tweede Kamer om dit standpunt kenbaar te maken.

Infoavond over PHS
Regio Twente organiseert op 4 oktober vanaf 19.30 uur in Hengelo een informatieavond voor Twentse burgers en raadsleden over het PHS.
Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor opgeven via info-phs@regiotwente.nl. Na aanmelding volgt meer informatie.

Ga terug...