GS: streep door noordelijke rondweg - Radio 350

GS: streep door noordelijke rondweg

Geplaatst op: 21-11-2005 |HOLTEN/ZWOLLE - Met een ondubbelzinnige en opmerkelijk snelle boodschap heeft het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel een streep gehaald door het plan voor een noordelijke rondweg bij Holten. GS zijn daarentegen bereid voor het Zilverzandtracé het streekplan aan te passen.

Er hoeft geen uitgebreide tracéstudie te komen naar de noordelijke rondweg, zoals de gemeenteraad 1 november uitsprak. Dat was toen een compromis na een uitputtende raadsvergadering, waarin de raad maar niet tot een beslissing kon komen over aanleg van het zogenoemde Zilverzandtracé. Samen met het H.J. Wansinktracé zou dit Zilverzandtracé de dorpskern van Holten moeten ontlasten van (zwaar) verkeer.

In die raadsvergadering werd tevens afgesproken dat GS om advies zou worden gevraagd over die noordelijke rondweg. Er zou immers een wijziging van het streekplan voor nodig zijn. Opmerkelijk snel ligt er nu een reactie van de provincie. Aanleg van de noordelijke rondweg is geen optie meer, zo blijkt uit een persbericht dat GS hebben laten verspreiden. Het voorstel voor een noordelijke rondweg wordt ‘ongewenst’ geacht. De argumentatie biedt voorstanders van deze optie weinig hoop: ‘Er is onvoldoende verkeerskundige noodzaak, er wordt een ongewenste verkeersaanzuigende werking verwacht, de landschappelijke en archeologische waarden van de Holterenk worden er mee aangetast en het belang van grondwaterbescherming en waterwinning loopt een risico’, aldus GS.

Het provinciale college steunt daarentegen volop het plan van Burgemeester en Wethouders van Rijssen-Holten om het centrum van Holten aantrekkelijker en verkeersluw te maken. Het gaat zoals gezegd om de realisering van het Zilverzandtracé aan de oostzijde van Holten in combinatie met de aanleg van het H.J. Wansinktracé in de kern van Holten. ‘Voldoende om de doorgaande verkeersstromen in Holten te kunnen afwikkelen’, aldus GS.

Voor het aanleggen van het Zilverzandtracé is overigens een aanpassing van het streekplan noodzakelijk, omdat het tracé (gedeeltelijk) buiten de zogenoemde rode contour rond Holten ligt. Die contour geeft een uiterste grens aan ten opzichte van de kwetsbare Holterberg. De provincie Overijssel vindt echter dat een aanpassing van de verkeersstructuur uit het oogpunt van leefbaarheid en verkeersveiligheid gewenst is en is daarom bereid de procedure voor aanpassing van het streekplan te doorlopen.


Ga terug...