Vaststelling bestemmingsplan herontwikkeling stationsomgeving Rijssen - Radio 350
Nu op Radio 350
14:00 - 16:00 uur
Samen Zijn
Playing
Straks
16:00 - 18:00 uur
De Middagmix
Livestream
Webcam
Luister naar Radio 350 via Windows Media Player  Luister naar Radio 350 via Winamp  Luister naar Radio 350 via iTunes  Luister naar Radio 350 via RealPlayer  Luister naar Radio 350 via je Mobiel
Wim Jansen Assurantiën

 

Radio 350 Twitter Radio 350 Facebook

Vaststelling bestemmingsplan herontwikkeling stationsomgeving Rijssen

Geplaatst op: 15-01-2015 |

Het college van B & W van de gemeente Rijssen-Holten stelt de raad voor in te stemmen met de planologische-juridische regeling voor herontwikkeling van de stationsomgeving Rijssen. Het gaat dan onder andere om een supermarkt van maximaal 1.250 vierkante meter, een bouwmassa van 3.050 vierkante meter, een bruto-oppervlak van maximaal 1.500 vierkante meter aan kantoren en 500 vierkante meter als niet zijnde detailhandel.

Door Dick Tukkers

Het ontwerp van het bestemmingsplan 'Kern Rijssen, herontwikkeling Stationsomgeving' heeft zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode hebben zes personen/organisaties een zienswijze ingediend. Vervolgens hebben twee reclamanten, na goed overleg, hun zienswijze ingetrokken. De overige vier zienswijzen zijn binnen de bovengenoemde termijn van terinzagelegging ingediend en daarom in de beschouwing meegenomen. De gemeenteraad weegt deze zienswijzen mee bij de besluitvorming van het bestemmingsplan.

De ingediende zienswijzen geven aanleiding om het ontwerp bestemmingsplan op een aantal punten te wijzigen. Het gaat onder andere om aanpassingen op het gebied van laden en lossen en een nader aangeduide locatie voor de zelfstandige kantoren, commerciële dienstverlening en/ of horeca en het wonen.

In de planregels wordt het maximale oppervlak van de bouwwerken, zoals stalling voor winkelwagens verkleind naar 150 vierkante meter en de maximale bouwhoogte naar 3 meter. Daarnaast worden restaurants uitgesloten in verband met de hogere parkeerbehoefte.

De toelichting is uitgebreid met notities en onderzoeken. Een van de onderzoeken betreft een aanvullend onderzoek, verricht om beter inzicht te krijgen in de te verwachten verkeersbewegingen in de woonstraten. Op basis van dit onderzoek wordt voorgesteld een knip in de Izaäk Heijmanstraat aan te brengen. Deze verkeersmaatregel is nodig om het extra verkeersaanbod op de onderliggende wegen tegen te gaan. Hiertegen zijn geen bezwaren van verkeerskundige of planologische aard. De gemeente wil in overleg treden met de buurt over dit voornemen.

De gemeenteraad stelt een exploitatieplan vast voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen en waar sprake zich is van een kostenverhaal. In het voorliggende geval is een anterieure overeenkomst gesloten tussen de initiatiefnemer en de gemeente Rijssen-Holten. Hierin is tevens het risico van planschade opgenomen zodat het kostenverhaal voor de gemeente volledig is verzekerd.

Dit brengt met zich mee dat vaststellen van een exploitatieplan achterwege kan blijven. Veel aandacht is besteed aan het creëren van draagvlak. Dit heeft er toe geleid dat er slechts zes zienswijzen uit de buurt zijn ingediend, waarvan er twee zienswijzen zijn ingetrokken. De overige nog bestaande zienswijzen zijn overwegend bedrijfseconomisch van aard en zullen door de raad worden meegenomen bij de besluitvorming. Na vaststelling van het bestemmingsplan legt het college het bestemmingsplan opnieuw ter inzage.

Ga terug...