Uitnodiging inloopavond op 4 maart in het Kulturhus - Radio 350

Uitnodiging inloopavond op 4 maart in het Kulturhus

Geplaatst op: 17-02-2015 |

De gemeente heeft een ontwerpplan opgesteld voor de inrichting van het belevingspad en het nieuw aan te leggen fietspad Beukenlaan-Molenbelterweg. De gemeente wil het opgestelde ontwerpplan aan belanghebbenden laten zien.

Toelichting op het plan
Het plan voorziet in de aanleg van onder andere 2 kunstwerken en dagrecreatieve voorzieningen, zoals een rustpunt, voor het belevingspad. Daarnaast wordt er tussen de Beukenlaan en de Molenbelterweg een fietspad aangelegd en wordt aan de noodzijde van het station een overdekte fietsenstalling gerealiseerd.

Inloopavond
Op woensdag 4 maart 2015 van 19.00 tot 20.30 uur vindt een inloopavond plaats in het Kulturhus, Smidsbelt 6 in Holten. Wij nodigen u uit deze inloopavond te bezoeken. Er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om zo nodig uitleg te geven over het plan.

Terinzagelegging en indienen zienswijzen
Het plan ligt vanaf 25 februari tot en met 31 maart 2015 voor iedereen ter inzage. Publicatie hiervan vindt plaats in het Rijssens Nieuwsblad van dinsdag 24 februari 2015. Tijdens de terinzagelegging kunt u het plan inzien bij het loket Wonen en Ondernemen in het gemeentehuis.
Van 25 februari tot en met 31 maart 2015 kunt u een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten, Postbus 244, 7460 AE Rijssen.

Nieuwsgierig geworden? Komt u gerust naar de inloopavond op 4 maart 2015 in het Kulturhus in Holten.

Voorgenomen besluit verkeersvrij maken Beukenlaan en de Oude Hellendoornseweg tussen Forthaarsweg en de Enkweg
Naar aanleiding van de politieke behandeling van de plannen van het Belevingspad in de raadscommissie Grondgebied heeft het college van burgemeester en wethouders de mogelijkheden bekeken om de Beukenlaan en het genoemde deel van de Oude Hellendoornseweg verkeersvrij te maken (voor gemotoriseerd verkeer). Doel van de maatregelen is onder andere de levensduur van de beuken langs de Beukenlaan te verlengen. Ook wordt hierbij de aankoop van gronden onder de kruin van de beuken onderzocht.

De plannen zijn globaal uitgewerkt. Hierover heeft het college van burgemeester en wethouders een voorgenomen besluit genomen. Een en ander houdt in dat de Beukenlaan en de Oude Hellendoorseweg tussen de Forthaarsweg en de Enkweg wordt afgesloten voor alle motorvoertuigen en het fietspad aan de westzijde van de Beukenlaan wordt verbreed. Daarbij wordt oostelijk van de Beukenlaan een half verharde weg aangelegd voor de ontsluiting van de landbouwpercelen en onder andere de woningen aan de Enkweg.

Inspraak en inloopavond op 4 maart 2015
Een schets van de verkeersplannen is te zien tijdens de inloopavond die gelijktijdig plaatsvindt met de inloopavond voor het bestemmingsplan Buitengebied Holten, Belevingspad Holterenk en fietspad Beukenlaan-Molenbelterweg. De inloopavond vindt plaats op woensdag 4 maart 2015 van 19.00 tot 20.30 uur in het Kulturhus, Smidsbelt 6 in Holten.

De schets ligt vanaf 25 februari 2015 gedurende 4 weken voor inspraak ter inzage. Daarna neemt het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit. De plannen worden daarna voorgelegd aan de raadscommissie Grondgebied. Afhankelijk van de besluitvorming worden te zijner tijd de benodigde definitieve verkeersbesluiten voor inspraak ter inzage gelegd en start de benodigde bestemmingsplanprocedure.

U kunt de schets inzien bij het loket Wonen en Ondernemen in het gemeentehuis. Daar kunt u ook terecht voor meer informatie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling een inspraakreactie geven op de schets. Dit kan bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten, onder vermelding van inspraakreactie voorgenomen besluit verkeersvrij maken Beukenlaan en de Oude Hellendoornseweg tussen Forthaarsweg en de Enkweg.

Het indienen van inspraakreacties via e-mail is niet mogelijk. Voor het naar voren brengen van een mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Wonen en Ondernemen.

Ga terug...