Zoeken naar munitie afgerond - Radio 350

Zoeken naar munitie afgerond

Geplaatst op: 20-06-2006 |

Veenweg weer open voor fietsers en voetgangers

Het zoeken en verwijderen van munitie in Holten is afgerond. De gevonden materialen zijn verwijderd en afgevoerd. Als laatste onderdeel is de Veenweg onderzocht. Deze weg is inmiddels weer vrijgegeven voor fietsers en voetgangers. Het onderzochte gebied is daarmee vrijgegeven voor bezoekers. Zodra de eindrapportage van de firma Leemans gereed is, wordt bekeken of er een vervolg onderzoek komt op nu nog niet geschoonde terreingedeeltes.

Vanaf het najaar 2005 heeft de firma Leemans Speciaalwerken in opdracht van de gemeente gezocht naar niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het Twenhaarsveld in Holten. Deze explosieven zijn afkomstig van een Duitse munitietrein, die in het najaar van 1944 onder vuur is genomen door geallieerde vliegtuigen en daarna in het Twenhaarsveld terecht zijn gekomen. In de zachte bosbodem zijn de explosieven niet allemaal ontploft.

Wat is onderzocht en veilig gesteld
Door de aannemer is een terrein van circa 6 hectare op het zogenaamde waterwinterrein van Vitens (waterwingebied) onderzocht. Het betrof een proefvak, waarvan uit historisch onderzoek bleek dat daar de meeste kans was op het aantreffen van munitie. Het proefvak lag het dichtst bij het vermoedelijke explosiepunt van de munitietrein. Op het onderzochte terrein zijn enkele tientallen granaten gevonden, alsmede strategisch (leger) schroot. De meeste munitie en schroot is aangetroffen in de buurt van het explosiepunt van de trein.

De ondergrond van een groot gedeelte van het terrein is door middel van detectie benaderd en gezuiverd van munitie. Van een terreingedeelte dat direct aan de spoorlijn ligt en de daaraan grenzende gedempte spoorsloot is de grond afgegraven, omdat daar de explosieven niet gevonden konden worden door middel van detectie. Daar werden teveel verstoringen in het magnetische veld geconstateerd. De afgegraven grond is op het Vitensterrein gezeefd. Alle granaten en schroot en ander afval zijn verwijderd, onschadelijk gemaakt en/of afgevoerd. De gezeefde grond is weer op de oorspronkelijke plaats gedeponeerd. De bomen die moesten wijken voor het schoonmaken van het terrein, worden vervangen door nieuwe bomen.

Ook de Veenweg is onderzocht op aanwezigheid van explosieven. In die weg werden zoveel verstoringen gemeten, dat het ook noodzakelijk was de bovenste laag te ontgraven en de grond te zeven. Dit heeft een verrassend aantal van meer dan 30 granaten opgeleverd. Deze gevonden munitie is op 14 juni 2006 onschadelijk gemaakt door de EOD.

De Veenweg gaat weer open voor het verkeer
De Veenweg is enkele jaren gesloten geweest voor het verkeer. Nu de grond van de Veenweg ter hoogte van de explosiebron ontgraven en ontdaan is van munitie uit de Tweede Wereldoorlog, is het weer verantwoord deze weg open te stellen voor het verkeer. De hekken en borden worden nu verwijderd.

Wat gaat er nu verder gebeuren
De gemeente ontvangt nog een eindrapportage van de aannemer. Zodra de eindrapportage binnen is, wordt bekeken of er nog een vervolg onderzoek komt op nu nog niet geschoonde terreingedeeltes. Daarbij worden de eigenaren van de terreinen ook betrokken. De gemeente maakt een beslissing over een eventueel vervolg onderzoek ook bekend in de pers.

Ga terug...