Dertien lintjes in Rijssen-Holten! - Radio 350

Dertien lintjes in Rijssen-Holten!

Geplaatst op: 24-04-2015 |

Op vrijdag 24 april vond weer de jaarlijkse lintjesregen plaats. Ook in de gemeente Rijssen-Holten werd die ochtend een aantal inwoners verrast, omdat het 'de Koning heeft behaagd' hen te benoemen tot Lid of Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Twaalf van hen ontvingen hun onderscheiding in de ochtenduren in het gemeentehuis in Rijssen. De dertiende onderscheiding wordt 's avonds uitgereikt.

Mevrouw J. Agteresch, Rijssen
Mevrouw Agteresch (70 jaar) is vanaf 1968 tot 2014 bestuurslid geweest van Gemengd Koor Cantica in Rijssen, het koor waar ze in 1959 lid van werd. Haar bestuurswerk heeft ze altijd plichtsgetrouw en kundig verricht. In 2014 vond ze het tijd voor verjonging in het bestuur en is ze hiermee gestopt. Vanaf 1960 tot heden is zij begeleider van Kinderkoor Jubilate, ze heeft verschillende dirigenten zien komen en gaan, ook de naam van het koor is een aantal keren gewijzigd, maar mevrouw Agteresch was altijd de stabiele factor. Zij wordt ook wel de 'oma' van het koor genoemd en kent elk kind bij naam, al zijn het er inmiddels 110! Vanaf 1996 is mevrouw Agteresch ook vrijwilliger bij bejaardentehuis De Wellehof in Rijssen, waar ze minstens 10 uur per week, bijna dagelijks, helpt bij de maaltijden, meewerkt bij spelletjes en andere activiteiten als de Wellehofmarkt en de winterfair en prijzen en sponsoren regelt voor al deze activiteiten. Mevrouw Agteresch wordt voor deze jarenlange, trouwe inzet benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer A. Boode, Holten
De heer Boode (66 jaar) zet zich al jarenlang in voor o.a. de Holtense gemeenschap. Zo was hij vanaf 1977 vier jaar lang secretaris van de Motorclub MAC in Holten; hij was vanaf 1986 zes jaar voorzitter van de Carnavalsvereniging de Fienpreuvers in Holten; in 1989 was hij een van de oprichters van het Dweilorkest de Braandheultjes en is hier sindsdien beheerder van de financiën en maakt hij de afspraken voor de optredens. Vanaf 2000 is hij lid van de organisatie van Keunedarp lacht, waar velen jaarlijks een prachtige avond mee beleven. In de periode 1994 tot 2000 was de heer Boode voorzitter van de omni-sportvereniging Holten, waar hij o.a. zorgde voor invoering van de sportkeuring in samenwerking met het medisch centrum.

Als lid van de zgn. Afsluiters werd de heer Boode vanaf 1995 betrokken in de organisatie van de lustrumherdenkingen van de Canadese begraafplaats Holten. Zijn grote betrokkenheid met de Canadese begraafplaats blijkt ook uit het feit dat hij sinds 2006 secretaris is van de Stichting Informatiecentrum Canadese begraafplaats, en tevens lid van de Financiële Commissie.
Ook coördineert hij hier de 70 vrijwilligers die het informatiecentrum dagelijks bemensen als gastheer/gastvrouw. Mede door de grote inzet van de heer Boode kon in 2012 de officiële opening van het informatiecentrum plaatsvinden door H.K.H. Prinses Margriet en prof.mr. Pieter van Vollenhoven. Voor al deze verdiensten wordt de heer Boode nu benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer A. Hofhuis, Holten
De heer Hofhuis (75 jaar) werd al op jonge leeftijd bestuurlijk actief. In 1959 werd hij lid van de Markelose Motorclub Ons Genoegen, waar hij diverse bestuurlijke functies vervulde. Momenteel is hij nog altijd actief betrokken bij het organiseren van diverse activiteiten. Ons Genoegen benoemde hem tot erevoorzitter voor zijn vele verdiensten voor de club. Hij had al snel de smaak te pakken bij het besturen van een motorsportvereniging, dat kwam ook de KNMV (Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging) ter ore, waar hij in 1964 vrijwilliger en in 1966 bestuurder werd. Ook hier vervulde hij verschillende bestuurlijke functies: bestuurslid, vice-voorzitter, voorzitter, lid van de Commissie van Beroep, Commissie Wedstrijdfinanciën, Financiële Commissie, Centrale Sportcommissie. Namens de KNMV was hij afgevaardigde in de Fédération Internationale de Motocyclisme, waar hij van 1983 tot 2004 vice-voorzitter van was. Nog altijd is de heer Hofhuis actief voor diverse activiteiten van de KNMV. Hier is hij benoemd tot lid van verdienste. Behalve deze nationale en internationale activiteiten zet de heer Hofhuis zich ook lokaal in. Zo was hij raadslid in de gemeente Rijssen-Holten van 2002 tot 2010. In dezelfde periode was hij bestuurslid van Veilig Verkeer Nederland afdeling Holten. In 2002 werd hij penningmeester in het bestuur van de Volkstuinvereniging Holten. Last but nut least trad hij in 2004 toe tot het bestuur van de Stichting Paardrijden Gehandicapten Rijssen-Holten, waar hij het penningmeesterschap vervult.
De heer Hofhuis laat zich kenschetsen als een bestuurder pur sang, die correct, innemend, actief en enthousiast zaken tot stand weet te brengen. Zijn grote inzet op velerlei gebied leidt nu tot zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J. Janssen, Rijssen
De heer Janssen (67 jaar) zet zich al jarenlang in op kerkelijk en maatschappelijk gebied, al vanaf 1975 in zijn toenmalige woonplaats Harderwijk als ouderling bij de Hervormde Gemeente aldaar, en na de verhuizing naar Rijssen werd hij ook hier actief, vanaf 1981. In dat jaar werd hij diaken bij de Hervormde Gemeente Rijssen, een ambt dat hij tien jaar lang vervulde. In 1983 werd de heer Janssen bestuurslid en later voorzitter van de interkerkelijke Stichting Maatschappelijk Werk in Rijssen. In 2004 werd hij ouderling bij de Hervormde Gemeente Rijssen, een ambt dat hij nog altijd bekleedt. Last but not least is de heer Janssen al ruim 30 jaar, vanaf 1982, actief voor de Stichting Vrienden van Eltheto, in diverse functies: bestuurslid, secretaris, ldi van de Cliëntenraad, lid van de Technische Commissie, en lid van de bouwcommissie. Voor zijn grote inzet in deze lange reeks van jaren wordt de heer Janssen nu benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer G.A. Kolhoop, Rijssen
De heer Kolhoop (74 jaar) zet zich vanaf 1986 actief in voor de Rijssense samenleving. In dat jaar werd hij kerkenraadslid van de Hervormde Gemeente Rijssen. In de periode tot 2006 is hij onder andere actief geweest als diaken, voorzitter van de diaconie en als voorzitter van de kerkenraad. Daarnaast is hij van 1986 tot 1994 bestuurslid geweest van de Vereniging PCPO Protestants Christelijk Primair Onderwijs Rijssen; in deze periode was hij tevens 6 jaar voorzitter van de commissie bouw en onderhoud, en begeleidde hij de bouw van 3 nieuwe scholen in Rijssen, te weten de Willem Alexanderschool, de Beatrixschool en de Julianaschool. In 2003 was de heer Kolhoop medeoprichter en bestuurslid van Stichting De Bekke, en 2008 van Stichting De Sterkerij en in 2010 van Stichting De Stadsboerderij; van al deze instanties, die zich inzetten voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, is hij nog steeds bestuurslid. Tenslotte werd hij in 2006 bestuurslid van de Protestants Christelijke Ouderenbond afdeling Rijssen, een functie die hij ook tot op heden nog altijd vervult. Deze jarenlange, trouwe inzet resulteert nu in een koninklijke waardering: de heer Kolhoop wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer H.J. Markvoort, Holten
De heer Markvoort (60 jaar) is al sinds 1985 een graag geziene vrijwilliger bij diverse instellingen in Holten. In 1985 begon hij als vrijwilliger voor de Triathlon waar hij de stroomvoorziening regelt tijden het evenement. In 1986 kwam daar de Holtense EHBO-vereniging bij, waar hij niet alleen als vrijwilliger, maar ook jarenlang als bestuurslid, zijn steentje bijdroeg. Nog altijd fungeert hij als EHBO'er tijdens evenementen en als lotusslachtoffer bij oefeningen en lessen van de EHBO. In 1987 werd hij bestuurslid van IJsclub de Noordpool in Holten, waar hij diverse hand- en spandiensten voor zijn rekening neemt. In 1989 werd de heer Markvoort lid van de Wielervereniging Holten, waar hij zich ontpopte als een zeer actief lid, die graag bijdraagt aan het organiseren van toertochten. Last but not least was de heer Markvoort van 2002 tot 2010 bestuurslid van het Kerk- en Verenigingsgebouw Bethanië in Dijkerhoek, waar hij behalve zijn bestuurswerkzaamheden ook de handen uit de mouwen stak bij onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden. Ook zijn jarenlange, trouwe inzet bleef niet onopgemerkt en hij wordt dan ook benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer S.C. Meinsma, Holten
De heer Meinsma (70 jaar) zet zich al vanaf 1990 in als coördinator en vrijwilliger bij ViaVie. Hij coördineert de activiteit dansen voor gehandicapten en organiseert jaarlijks de fietstocht voor gezinnen. Ook is hij vrijwilliger en bestuurslid van de veiling en boekenmarkt van de Hervormde Gemeente Holten, waar hij verantwoordelijk is voor al het drukwerk en de inname van goederen voor de veiling. Met zijn enthousiaste en positieve instelling zorgt hij voor een prettige samenwerking. Ook meneer Meinsma wordt voor zijn inzet beloond en wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw J. Pas-de Lange, Rijssen
Mevrouw Pas (80 jaar) is al ruim twintig jaar als vrijwilliger actief bij verzorgingshuis Eltheto in Rijssen. Ze helpt onder andere bij het verzorgen van de maaltijden, doet boodschappen en draagt bij aan de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten. Daarnaast is ze ook een groot aantal uren per week actief als lid van de Bewonerscommissie van zorgcomplex De Veste, als sinds 1997. Ook hier organiseert ze activiteiten voor de bewoners en gaat ze op ziekenbezoek. Bij beide instellingen kent men haar als een vrijwilligster die niets te veel is en die bijzonder wordt gewaardeerd. Voor haar inzet wordt zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J. Veneklaas Slots, Holten
De heer Veneklaas Slots (57 jaar) maakt zich al jarenlang verdienstelijk voor de Holtense samenleving. Op sportief gebied doet hij dat sinds 1989 als mede-organisator en vrijwilliger bij de Triathlon Holten. Ook is hij mede-organisator van de Diepe Hel Holterbergloop, vanaf 1991. In de periode 2001-2005 was hij secretaris in het bestuur van de Zwem- en Poloclub Twenhaarsveld Holten.
Voor de Hervormde Gemeente Holten zet de heer Veneklaas Slots zich ook actief in. Zo was hij ouderling-kerkvoogd van 1991 tot 2002, is hij voorzitter van de Veiling, Rommel- en Boekenmarkt vanaf 1998 en is hij lid van de veilingcommissie. In de periode 2005 tot 2011 was hij bestuurslid van de Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk en is hij voorzitter van de interkerkelijke recreatiecommissie. Bij al deze activiteiten laat de heer Veneklaas Slots zich kenschetsen als een aimabele en capabele vrijwilliger, die ook complexe zaken weet terug te brengen tot overzichtelijke proporties, iemand waar mensen graag mee samenwerken. Hij wordt hiervoor dan ook benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer A. Vogel en mevrouw A. Vogel-den Dunnen, Rijssen
De heer en mevrouw Vogel (resp. 78 en 69 jaar) zijn beiden als vrijwilliger actief in de Rijssense samenleving. Meneer Vogel begon in 2000, toen hij zich met zijn vrouw in Rijssen vestigde, als vrijwilliger bij Woonzorgcentrum De Veste, waar hij ontspanningsavonden organiseert, maaltijden voorbereidt en allerlei hand- en spandiensten verricht. Zo is hij de bewoners behulpzaam bij bijv. tuinonderhoud, sneeuwruimen, kortom hij staat altijd klaar voor de bewoners van De Veste. Daarnaast is hij ook sinds 2000 vrijwilliger bij het belteam van de Telefooncirkel van het Rode Kruis afdeling Rijssen, waar hij ook geregeld uitstapjes organiseert voor de deelnemers. In ditzelfde belteam is ook mevrouw Vogel actief. Ook zij houdt telefoondienst, maar voert ook de intakegesprekken met nieuwe deelnemers en gaat op ziekenbezoek. En net als haar man, is ook zij actief voor de inwoners van De Veste.

Ze bezoekt zieken, organiseert allerlei sociale activiteiten en uitstapjes, schenkt koffie en thee en verzorgt de liturgievieringen. Zowel bij de Telefooncirkel als bij De Veste zijn ze heel blij met deze beide vrijwilligers, die zich met hart en ziel en met veel liefde en zorg inzetten voor hun medemens. Beiden worden dan ook benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw G. Wibbelink-Roelvink, Holten
Mevrouw Wibbelink (72 jaar) is jarenlang actief geweest op zeer divers gebied in Holten en in Rijssen. Al in 1968 werd ze lid en vrijwilliger bij de EHBO-vereniging Holten, waar ze 25 jaar lang fungeerde als hulpverlener bij diverse evenementen. Vanaf 1983 was zij zes jaar lang resp. vicevoorzitter en voorzitter van Vrouwen van Nu (v/h Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen) afdeling Holten. Van 1988 tot en met 1996 was zij bestuurslid van de Openbare Bibliotheek Holten. In 1990 werd ze bestuurslid/secretaris van de agrarische belangenvereniging GLTO (v/h OLM) afdeling Holten. In deze periode, tot 1998, maakte ze tevens deel uit van de voorbereidingscommissie van de fusie van OLM, ABTB en CBTO tot GLTO. In 1995 werd mevrouw Wibbelink bestuurslid van het Waterschap Rijn en IJssel (v/h Waterschap de Schipbeek), een functie die ze 14 jaar lang bekleedde. Last but not least was zij ook actief in de plaatselijke politiek voor de VVD. Ze was raadslid in Holten van 1996 tot 2001, lid van de schaduwfractie in Rijssen-Holten van 2001 tot 2004, raadslid van 2004 tot 2006 en tenslotte was ze van 2006 tot 2014 weer lid van de schaduwfractie. Voor al haar maatschappelijke verdiensten wordt mevrouw Wibbelink benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ga terug...