Rijssen-Holten heeft weer ruimte voor investeringen - Radio 350

Rijssen-Holten heeft weer ruimte voor investeringen

Geplaatst op: 28-05-2015 |

De financiën van Rijssen-Holten zijn in balans. Door eerder doorgevoerde bezuinigingen zijn extra bezuinigingen niet aan de orde, maar is er ruimte voor nieuwe plannen en projecten.

Het college heeft op 26 mei 2015 de jaarrekening 2014, kadernota 2016-2019 en de voorjaarsnota vastgesteld.

Jaarrekening 2014
De jaarrekening 2014 is afgerond met een positief saldo van bijna € 1,4 miljoen. Voorgesteld wordt om van dit bedrag € 900.000,- in te zetten voor stimulering van de werkgelegenheid. Dit vervolg op het Deltaplan maakt deel uit van de kadernota 2016-2019. Het restant wordt gebruikt voor het aanvullen van de algemene reserves.

Wethouder Beens is positief gestemd over het resultaat: “In deze periode, waarin diverse ontwikkelingen onzekerheid geven over de financiële inzet die we als gemeente moeten leveren, is een zinvolle besteding van onze middelen cruciaal. Investeren in werkgelegenheid en het aanvullen van buffers zien wij daarvoor als verstandige keuzes. Het feit dat dit dan ook daadwerkelijk mogelijk is, geeft aan dat we gelukkig in een gezonde financiële positie verkeren”.

Voorjaarsnota 2015
Net als elk voorjaar neemt de gemeente de begroting van het lopende jaar kritisch onder de loep en stelt deze waar nodig bij. Uit de voorjaarsnota blijkt dat er een incidenteel negatief resultaat van € 97.500,- te verwachten is. Dit wordt vooral veroorzaakt door een aanzienlijk lager dividend van de BNG. Dit tekort wordt ten laste van de algemene reserve gebracht.

Kadernota 2016-2019
Wethouder Beens: “We plukken nu de vruchten van de bezuinigingen die we de afgelopen jaren hebben doorgevoerd. Daardoor hebben we het bij deze kadernota niet over aanvullende bezuinigingen, maar over ruimte om aanzienlijk te investeren. Belangrijk aspect daarbij is dat de lasten voor de burger niet stijgen; een speerpunt uit het beleidsakkoord wat hiermee concreet vorm gegeven wordt.”

Voor de genoemde nieuwe kansen en ontwikkelingen wordt de komende jaren een bedrag van € 6,7 miljoen vrijgemaakt. Deze gelden worden onder andere geïnvesteerd in bijvoorbeeld een nieuw binnenbad in Rijssen en nieuwbouw van de Haarschool in Holten. Maar ook voor projecten zoals versterking van de centrumfunctie in Rijssen en stimulering van de werkgelegenheid is geld beschikbaar. “Er staat voor de komende jaren dus nog genoeg op de rol, wat we samen met de inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen oppakken”, aldus de wethouder.

Ga terug...